Strona g堯wna   Numer bie膨cy   Kontakt   

O czasopi鄉ie

Redakcja

Rada naukowa

Numer bie膨cy

Etyka wydawnicza

Informacje dla autor闚

Zasady recenzowania

Recenzenci

Archiwum

Dotacje

Kontakt

ETYKA WYDAWNICZA


Poni瞠j przedstawiono standardy oczekiwanego zachowania etycznego dla wszystkich stron zaanga穎wanych w publikacj w czasopi鄉ie „Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie”: autora, redaktora czasopisma i redakcji, recenzent闚 i wydawc.

Wszystkie artyku造 przes豉ne do publikacji w „Studiach Koszali雟ko-Ko這brzeskich” s recenzowane pod k徠em autentyczno軼i, kwestii etycznych i u篡teczno軼i.

OBOWI╴KI AUTOR紟

Autorstwo manuskryptu
Autorstwo powinno by ograniczone do tych, kt鏎zy wnie郵i znacz帷y wk豉d w koncepcj, projekt, wykonanie lub interpretacj badania raportu. Wszyscy, kt鏎zy wnie郵i wk豉d, powinni by wymienieni jako wsp馧autorzy. Odpowiedni autor powinien upewni si, 瞠 wszyscy w豉軼iwi wsp馧autorzy i 瘸den nieodpowiedni wsp馧autor nie s uwzgl璠nieni w dokumencie, a tak瞠 瞠 wszyscy wsp馧autorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczn wersj pracy i zgodzili si na jej przekazanie do publikacji.

Zapora ghostwriting i guest authorship
Rzetelno嗆 w nauce stanowi jeden z jej jako軼iowych fundament闚. Czytelnicy powinni mie pewno嗆, 瞠 autorzy publikacji w spos鏏 przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentuj rezultaty swojej pracy, niezale積ie od tego, czy s jej bezpo鈔ednimi autorami, czy te korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwy窺zych standard闚 redakcyjnych powinna by jawno嗆 informacji o podmiotach przyczyniaj帷ych si do powstania publikacji (wk豉d merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczaj闚, ale tak瞠 spo貫cznej odpowiedzialno軼i. Przyk豉dami przeciwstawnymi s ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia w闚czas, gdy kto wni鏀 istotny wk豉d w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udzia逝 jako jeden z autor闚 lub bez wymienienia jego roli w podzi瘯owaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia w闚czas, gdy udzia autora jest znikomy lub w og鏊e nie mia miejsca, a pomimo to jest autorem/wsp馧autorem publikacji.
Aby przeciwdzia豉 przypadkom ghostwriting lub guest authorship, redakcja czasopisma „Studia Koszali雟ko-Kolobrzeskie” wprowadza nast瘼uj帷e regulacje:
   1. Autorzy przy zg豉szaniu artyku逝 wype軟iaj deklaracj wk豉du poszczeg鏊nych
     autor闚 w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji
     kto jest autorem koncepcji, za這瞠, metod, protoko逝 itp. wykorzystywanych przy
     przygotowaniu publikacji), przy czym g堯wn odpowiedzialno嗆 ponosi autor
     zg豉szaj帷y manuskrypt.
   2. Redakcja w informacjach dla autor闚 umieszcza niniejszy dokument o zaporze
     ghostwriting.
   3. Redakcja b璠zie dokumentowa wszelkie przejawy nierzetelno軼i naukowej,
     zw豉szcza 豉mania i naruszania zasad etyki obowi您uj帷ych w nauce.

Do artyku逝 nale篡 do陰czy o鈍iadczenie dotycz帷e oryginalno軼i artyku逝 (zapora ghostwriting). Zapora ghostwriting jest wymagan przy ocenie parametrycznej czasopisma naukowego procedur zabezpieczaj帷 oryginalno嗆 publikacji naukowych. Czytelnicy nie mog mie 瘸dnych w徠pliwo軼i co do tego, 瞠 autorzy prezentuj rezultaty swojej pracy naukowej. Je郵i korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), musz o tym fakcie czytelnik闚 w spos鏏 przejrzysty (na przyk豉d poprzez odpowiednie odsy豉cze) informowa.

Standardy sk豉dania tekstu
Autorzy raport闚 z oryginalnych bada powinni przedstawi dok豉dny opis wykonanej pracy oraz obiektywn dyskusj o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny by dok豉dnie przedstawione w artykule. Artyku powinien zawiera wystarczaj帷 ilo嗆 szczeg馧闚 i odno郾ik闚, aby umo磧iwi innym powielenie pracy. Wytwarzanie wynik闚 i dokonywanie nieuczciwych lub niedok豉dnych stwierdze stanowi nieetyczne zachowanie i mo瞠 spowodowa odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artyku逝.

Oryginalno嗆 i plagiat
Autorzy powinni upewni si, 瞠 napisali ca趾owicie oryginalne prace, a je郵i autorzy wykorzystali prac i/lub s這wa innych, musz by cytowane lub cytowane. Plagiat i oszuka鎍ze dane s niedopuszczalne.

Dost瘼 do danych i utrzymanie danych
Autorzy mog zosta poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przegl康u redakcyjnego, powinni by przygotowani do publicznego udost瘼nienia takich danych i powinni by przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub r闚noleg豉
Autorzy nie powinni zasadniczo publikowa manuskryptu opisuj帷ego zasadniczo to samo badanie w wi璚ej ni jednym czasopi鄉ie. Przesy豉nie tego samego r瘯opisu do wi璚ej ni jednego dziennika jednocze郾ie stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne.

Uznanie 廝鏚e
Zawsze nale篡 poda w豉軼iwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytowa publikacje, kt鏎e mia造 wp造w na okre郵enie zakresu zg豉szanej pracy.

Podstawowe b喚dy w opublikowanych pracach
Gdy autor odkryje znacz帷y b陰d lub niedok豉dno嗆 w swoim w豉snym opublikowanym dziele, obowi您kiem autora jest niezw這czne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i wsp馧praca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Ka盥e naruszenie wskazanych powy瞠j zasad etycznych stanowi pow鏚 odrzucenia artyku逝.


OBOWI╴KI REDAKCJI

Monitorowanie standard闚 etycznych
Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie mo磧iwe 鈔odki przeciwko wszelkim nadu篡ciom zwi您anym z publikacj.

Fair play
Przed這穎ne manuskrypty s oceniane pod k徠em zawarto軼i intelektualnej bez wzgl璠u na ras, p貫, orientacj seksualn, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologi polityczn.

Decyzje wydawnicze
Redaktor jest odpowiedzialny za podj璚ie decyzji, kt鏎y z nades豉nych artyku堯w powinien lub nie powinien zosta opublikowany. Decyzja o przyj璚iu lub odrzuceniu artyku逝 do publikacji opiera si na jego znaczeniu, oryginalno軼i, przejrzysto軼i i znaczeniu dla zakresu czasopisma.

Poufno嗆
Redaktor i cz這nkowie redakcji musz dopilnowa, aby wszystkie materia造 przed這穎ne do czasopisma pozosta造 poufne podczas przegl康u. Nie wolno im ujawnia 瘸dnych informacji o przes豉nym manuskrypcie 瘸dnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawc.

Ujawnianie i konflikt interes闚
Niepublikowane materia造 ujawnione w przed這穎nym manuskrypcie nie mog by wykorzystywane przez redaktora i redakcj we w豉snych badaniach bez pisemnej zgody autor闚. Redaktorzy zawsze wykluczaj potrzeby biznesowe z pogwa販enia standard闚 intelektualnych i etycznych.

Utrzymanie integralno軼i zapisu akademickiego
Redaktorzy b璠 strzec integralno軼i opublikowanego akademickiego zapisu, wydaj帷 poprawki i odwo豉nia w razie potrzeby oraz dochodz帷 do podejrze lub domniemanego niew豉軼iwego prowadzenia bada i publikacji. Plagiat i oszuka鎍ze dane s niedopuszczalne. Redakcja zawsze jest gotowa opublikowa poprawki, wyja郾ienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofanie artyku堯w
Redaktorzy czasopisma rozwa膨 wycofanie publikacji, je郵i:
- maj wyra幡y dow鏚, 瞠 wyniki s niewiarygodne, albo w wyniku niew豉軼iwego post瘼owania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego b喚du (np. b喚dnego obliczenia lub b喚du eksperymentalnego),
- ustalenia zosta造 wcze郾iej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsy豉cza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zb璠nej publikacji), - stanowi plagiat lub zg豉sza nieetyczne badania.
Zawiadomienie o wycofaniu powinno by powi您ane z wycofanym artyku貫m (poprzez umieszczenie tytu逝 i autor闚 w nag堯wku wycofania), wyra幡ie zidentyfikowa wycofany artyku i okre郵i, kto wycofuje artyku. W informacjach o wycofywaniu nale篡 zawsze poda pow鏚 (przyczyny) wycofania, aby odr騜ni uczciwy b陰d od niew豉軼iwego post瘼owania. Z這穎ne artyku造 nie zostan usuni皻e z drukowanych kopii czasopisma ani z archiw闚 elektronicznych, ale ich status schowany zostanie zaznaczony tak wyra幡ie, jak to mo磧iwe.


OBOWI╴KI RECENZENT紟

Udzia w decyzjach redakcyjnych
Recenzje partnerskie pomagaj redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a tak瞠 mog pom鏂 autorom w ulepszeniu ich r瘯opisu.

Terminowo嗆
Ka盥y wybrany recenzent, kt鏎y czuje si niewykwalifikowany do przegl康u bada zg這szonych w r瘯opisie lub wie, 瞠 jego terminowa kontrola b璠zie niemo磧iwa, powinien powiadomi o tym redaktora.

Poufno嗆
Ca造 manuskrypt otrzymany do przegl康u musi by traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywa ani omawia z innymi osobami, z wyj徠kiem os鏏 upowa積ionych przez redaktora.

Obiektywizm
Opinie powinny by prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niew豉軼iwa. Recenzenci powinni jasno wyra瘸 swoje pogl康y za pomoc odpowiednich argument闚 wspieraj帷ych.

Potwierdzenie 廝鏚e
Recenzenci powinni zidentyfikowa istotne opublikowane prace, kt鏎e nie zosta造 wymienione przez autor闚. Wszelkie znacz帷e podobie雟twa lub nak豉dki mi璠zy rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem nale篡 zg豉sza redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interes闚
Informacje lub pomys造 uzyskane w wyniku wzajemnej oceny musz by poufne i nie mog s逝篡 osobistej korzy軼i. Recenzenci nie powinni rozwa瘸 oceny r瘯opis闚, w kt鏎ych wyst瘼uje konflikt interes闚 wynikaj帷y z relacji konkurencyjnych, wsp馧pracy lub innych relacji z 瘸dnym z autor闚, firm lub instytucji zaanga穎wanych w pisanie artyku逝.


Za鈍iadczenie o oryginalno軼i artyku逝 skk_oswiadczenie_autora_zapora_ghostwriting.pdf
O鈍iadczenie autora skk_zaswiadczenie_autora.pdf
Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_pol.pdf
Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_eng.pdf


Zasady etyczne zosta造 opracowane na podstawie zalece COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks post瘼owania i wytyczne dotycz帷e najlepszych praktyk dla redaktor闚 czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskaz闚ki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzent闚 prac naukowych) oraz opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.


Copyright © Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie 2014-2023 Webmaster & Design by Skrzat®